Eylül 13, 2022

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

ile pisalya

Türk Medeni Kanununun 598. maddesi gereğince mirasçılık belgesinin noterlikçe ya da sulh mahkemesince verildiği açıklanmıştır. Mirasçılık belgesinin bir başka adı da Veraset ilamıdır. Bu belge, kimin ne nicelikte kalıtçı olduğunu ifade eder. Kalıt bırakan hayatını kaybettikten müteakip mirasçılık belgesi ile kimlerin kalıtçı olduğu ve ne derecede miras payı bulundurduğu kanıtlanır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku, kişinin hayatını kaybettikten müteakip veya nerede olduğu bilinmediği durumlarda kalıtın hangi koşullar altında kalıtçılara verileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kalıta konu olan eşyaların yasal ve atanmış kalıtçılar arasında nasıl şekilde bölüneceğini, borçlarının nasıl ve hangi düzende ödeneceğini araştıran Miras Hukuku, medeni yasa ile düzenlenmiştir.

Bir kişinin ölüme tabi tasarruflarla ya da kaybolması hususunda oluşacak olan kalıtın paylaştırılmasında dikkat edilen özel durumlar vardır. Kalıt bırakan kişi aracılığıyla düzenlenmiş bir vasiyetname olması hususunda vasiyetnamede belirtilen durumlar dikkate alınır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Saklı pay miktarında kimin ne kadar miras alacağı şu şekilde gerçekleştirilir:

l Alt neslin saklı payı, kalıtın yarısına karşılık gelir.

l Üst neslin saklı payı anne ve babanın her biri için kalıtın dörtte birine eşittir.

l Eş bulunuyorsa saklı pay oranı eşin kimlerle beraber kalıtçı olmasına göre değişir. Bu bağlamda sağ kalan eş, kalıt bırakanın evlatlar veya anne ve babası ile beraber kalıtçı olması hususunda saklı pay kalıtın tamamıdır.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, kalıt bırakan hayatını kaybettikten müteakip mirasçılık belgesi ile kimlerin kalıtçı olduğu ve ne miktarda miras payına sahip olduğunu tanımlayan belgedir.

Veraset ilamı, noter aracılığıyla ya da sulh hukuk mahkemesi vasıtasıyla alınabilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Bu belgeyi isteme hakkı olanlar kalıt bırakanın yasal kalıtçılarıdır. Yasal kalıtçılar kalıttan vazgeçmiş olsalar bile resmi prosedürlerde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi isteğinde bulunabilirler.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesi alınabilmesi için bir avukatın adli desteklerinden yararlanmak zorunlu değildir.

Lakin noterden mirasçılık belgesi alınamayan durumlarda sulh hukuk mahkemesine müracaat etmeden evvel ve proses boyunca muhakkak bir avukatın profesyonel hukuki yardımından yararlanılmalıdır.